این هفته را می توان نامید هفته مسافرت. شنبه که من تهران بودم دیروز علی ماموریت رفت تهران. امروز مریم و مرضیه میروند تهران که از آنجا راهی ترکیه شوند. فکر می کنم نامگذاری برازنده ای باشد.

پی نوشت: برای مصاحبه مریم دعا کنید.

بعد نوشت:

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد

در من زندانی ستمگری بود
که به آواز زنجیرش خو نمی کرد 

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم

احمد شاملو