عصر است خوابیده ام  چشمم را باز می کنم می پرسم "خیلی وقته خوابیدم؟" خواهرم به شوخی میگه: "خیلی خوابیدی مثل اصحاب کهف. انقدر که حکومت عوض شده؟" من هم می پرسم:"خب حالا کی حاکمه؟" خواهرم میگه: "منتظرند تو از خواب بیدار شی تا حاکم جدید رو انتخاب کنی." من هم جدی میگم: "انتخابات آزاد برگزار کنید هر کی رای آورد حاکم بشه."نیشخند

راستی شما بودید به جای من کی رو حاکم انتخاب می کردید؟