امروز هوا خوب بود و ما به پرشکوه رفتیم و نتیجه آن یکسری عکس است که تقدیم می کنم به شما.