رفته ام فروشگاه رسیدم به قفسه واکسها یکی را بر می دارم برای کفشم می خواهم ببینم مشکی است یا قهوه ای درش را باز می کنم می بینم نه قهوه ایست نه مشکی روغن چرم است امدم ببندم بگذارم سر جایش حالا بسته نمی شود. آخرش مجبور شدم ببرم صندوق حساب کنم صندوقدار از من می گیرد و به راحتی درش را می بنده و قیمتش را وارد دستگاه می کنه. 

فکر می کنم این روغن چرم فضول سنج داشته تا من را ضایع کنه.