دیروز وقتی رفتم سر کلاس متوجه شدم در دانشگاه به مناسبت روز استاد جشن گرفته اند دل توی دل دانشجویانم نبود که بروند جشن همش درباره جشن صحبت می کردند و می خواستند من راضی شوم بروند. چند نفری رفته بودند و شماره ای گرفته بودند برای  قرعه کشی. دلشان می خواست ببینند برنده شده اند یا نه؟

داشتم درس می دادم دیدم یکی از دانشجوهای دختر با موبایل صحبت می کند و اول با خودم گفتم حالش را بگیرم ولی دلم سوخت. گفتم: "نگران نباش فکر می کنم اینقدر خوش شانس نیستی که برنده شوی." خنده اش گرفت و قطع کرد چند لحظه بعد از کلاس خارج شد و یک ربع دیگر برگشت. گفت: "استاد دیدید من برنده شدم." لبخندی زدم و بعد گفت "استاد اسم شما رو هم صدا کردند نبودید."

جالبه جشن می گیرند به ادم جایزه هم در همون جشن میدن ولی ادم رو خبر نمی کنند.