اول دو تا اتفاقی رو که من به عنوان یک بیننده دیدم رو بگم بعد یه سئوال مطرح کنم.

اتفاق اول:

سوار تاکسی هستم به میدان انتظام نزدیک می شوم به علت کارگاه پل سازی ما در  ترافیک گیر کرده ایم تاکسی بین بقیه ماشینها متوقف شده که نوچ نوچ راننده و مسافرها بلند می شود. و سر را به سمت دیگر خیابان بر گردانده اند تازه متوجه موضوع می شوم مردی چهل خرده ای ساله به نظر می رسد معتاد است به همراه دو پلیس و یک سرباز از ان سمت به این سمت می ایند صحنه فجیعش این بود که هر چند  دست مرد دست بند زده بودند و  یک دستش به سرباز گیر بود ولی یکی از پلیسها موهای فرق سر بدبخت را گرفته بود و کشان کشان او را به این سمت خیابان می اورد که سوار ماشین کند. آنها به ماشین می رسند و تاکسی حرکت می کند.

اتفاق دوم :

باز سوار تاکسیم و تاکسی منتظر مسافر صدای همهمه بلند می شود و فحشهای انچنانی و اب نکشیده چهار نفر درگیرند یکی که چاقتر است کمربندش را در اورد و با ان به صورت ان یکی می زنند دو نفر دیگر هم به او کمک می کنند ان که کتک می خورد نه حرفی می زند نه فحشی می دهد و نه دستی بلند می کند از حرفهای اب نکشیده که رد و بدل می شود فقط می شود فهمید بچه این محل نیست نه بیشتر. اخرش یکی دو نفر جدایشان می کنند و ان که غریب بود نا پدید می شود. مسافری سوار می شود و رو به راننده می گوید "رفتم جداشون کردم اما این بچه که سنی نداره چطور جرات می کنه این فحشها رو بده. مگه این محل بزرگتر نداره که بیاد جلوی این بچه رو بگیره ضعیف کشی نکنه سه نفر به یه نفر." همین طور پس غرغر می کند. راستش خودم هم ندیدم این اقا رفت جداشان بکنه.

سئوال:

اگه شما به عنوان ناظر بی طرف شاهد یه دعوایی بودید ایا میرید کمک کنید از هم جدا بشن؟ یا دوربینتون رو در میارید یه فیلم یوتیوبی می گیرید؟