دیروز رفتم کلاس خط مرضیه خیلی خوشم اومد وقتی دیدم اون همه ادم اهل دله و اهل حال یه جا جمع هستند. تصمیم گرفتم همونجا که مرضیه میره کلاس خط من نقاشی ثبت نام کنم. مطمئن نیستم ولی دلم برای طرح زدن تنگ شده می خوام این بار مسیرم رو از طراحی به نقاشی با مداد رنگی تغییر بدم. شاید چهارشنبه رفتم ثبت نام وقتش خیلی برام مناسبه. شاید هم روزی خوشنویسی رو امتحان کنم.


پی نوشت: دیروز تا استاد سرمشق بنویسه گفت مرضیه برای بقیه فال حافظ بگیره. بعد گفت واسه 30 آبان هم یه فال بزن من می بینی  گوشم تیز شد مرضیه فال زد و اومد:

"خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

که در دستت بجز ساغر نباشد

زمان خوشدلی دریاب و در یاب

که دایم در صدف گوهر نباشد."

بعد فهمیدیم روز ازدواج یکی از بچه هاست.