کارگرها زمین را مته می کنند

ذهنم سوراخ می شود.


پی نوشت: این جمله اتفاقی بود که امروز افتاد.