دلم گرفت وقتی با تمام وجود به تو توجه دارم و تو از من دلگیری و می گویی چرا به من توجه نداری! به نظرت باید در جوابت چه بگویم.