چندتا از دانشجویانم توی محوطه ایستاده اند سلام می کنند جواب سلامشان را می دهم و یکی از جمع می گوید "عزت زیاد استاد!"

لبخندی گوشه لبم می نشیند و با خودم می گویم من در محوطه دانشگاه قدم می زنم یا محوطه چاله میدون.