فردا اولین روز بچه های کلاس اولیست. یک ریز صدای باران می ایید. صدای اب ناودانها که می ریزد بر اسفالت کوچه. یاد کلاس اول خودم می افتم یاد پوتین قرمزم. همان که خیلی دوست داشتم و قرار بود روز اول مهر اگر باران ببارد بپوشم. برای همین دعا کردم سه روز باران ببارد و سه روز آسمان گریسته بود. چنان که  سه روز اول مدرسه را خیس و گلی به مدرسه رفتم اما با پوتین قرمز.


عکس نوشت: خیلی برام جالب بود وقتی این عکس رو دیدم اخه عین پوتینهای قرمز من بود.