پسرک هر روز می آید پشت ویترین می ایستد قیمت اجناس را می پرسد و اجناس را نشان می کند معلوم است دلش خیلی چیزها می خواهد ولی پول جیبهایش کم است.

پی نوشت: دارد مهر می آید سال جدید تحصیلی.