بچه: پوستر دارید؟

من:  پوستر بن تن می خوای؟

بچه: نه بابا بچگونه است. پوستر فوتبالی یا کشتی کج نداری.

-تعجب