اول نوشت: خواهرم کارشناسی ارشد قبول شد.

دوم نوشت: امروز دوباره رفتم تالش خیلی خوش گذشت جای همه خالی توی شنها نقاشی کشیدم و بعد آب می اومد نقاشیم رو پاک می کرد و من دوباره می کشیدم. یه کار احمقانه هم کردم از یه بلندی پریدم تا یه عکس هنری در پرواز از من بگیرند وقت فرود روی پای اسیب دیده ام فرود اومدم دخلم در اومد تازه یادم اومد که نباید می پریدم واقعا  شانس اوردم شن بود. 

سوم نوشت: ...

می خواستم یه چیزی بگم یادم رفت.

عکس نوشت: این نقاشی روی شنهای ساحل کشیدم موی نقاشیم رو اب برده.