قفل خریده ام یک روز که در باران ماند زنگ زد رویش نوشته اند ضد حریق و ضد ضربه مثل ایکه یادشان رفته در اولویت اول باید ضد زنگ باشد.