دارم میرم خونه سوار تاکسیم کارگرهای شهرداری دارند با نوارهای سبز وسط بلوار رو مسدود می کنند تا فردا برای روز قدس که خیابون ما مسیر راه پیماییه کسی وارد گلها و چمنها نشه. راننده تاکسی به شوخی گفت: "یه اس ام اس بزنیم استانداری بگیم اینها  دارند همه جا رو سبز می کنند! بعد می بینی سه سوته همه این نوارهای سبز رو می کنن زرد می زنن." هرگز خودم را وارد گفتگوهای درون تاکسی نمی کنم ولی یک لحظه لبخند روی لبم دوید. شانس آوردم پیاده شدم.