همیشه کتابها و دفترهای نو را دوست دارم. برای همین چهار خودکار رنگی با یک کلاسور خریده ام تا دوباره درس خواندن را شروع کنم. برای زیستن باید دنبال انگیزه ساده بود پیچیده ها به کار ادم نمی اید.

از این جمله خوشم امده برای زندگی فقط یک دلیل کافیست. در نگاه من ان دلیل بهانه خوبی برای ادامه دادن است.