2- اینجا لیکی دارد.

تعداد افراد شرکت کننده: حداقل دو نفر. تعداد بیشتر بهتر است. افراد به دو گروه تقسیم می شوند باید تعداد بازیکنان زوج باشد.

وسایل لازم:

پشتی            برای بازی دو نفره سه عدد (برای بازی چهار نفره 5 عدد)

گلوله کاموا       هر تعداد که موجود است

کنج دیوار          یک عدد

پشتی ها بهتر است ابری باشند زیرا پشتیهای ابری سبکند. اصل این بازی بنابر کری خوانی است و بر سر خشم آوردن طرف رو بروست. لذتش  هم بر همان کری خواندن است. ابتدا افراد به دو گروه تقسیم می شودند به روش رندوماتیکی به یک گروه پشتی و به دیگری گلوله ها می رسد.

انهایی که پشتی به آنها رسیده است باید مانند این خانوم در این عکس بروند کنج دیوار بنشین. 

برای محافظت خود باید از پشتی استفاده کنند. همه ما می دانیم یک مکعب چه مستطیل چه مربع به صورت زیر دارای 6 وجه است.

فردی که در کنج دیوار نشسته سه وجه را به کمک دو دیوار و زمین دارد می ماند سه وجه دیگری که به وسیله پشتی ها می سازد اما برای ثابت نگه داشتن سه پشتی او دو دست دارد پس همیشه در دیوار حفاظتیش سوراخهای (لیکی) به وجود می آید. در زیر شکل فرضی قرار گرفتن یک نفر پشت پشتیها را می بیند.

گروه بعدی که گلوله های کاموا دارند از یک فاصله حداقل دو متری باید با گلوله به این سنگر حمله کنند. ورود هر گلوله کاموایی به سنگر موجب می شود که یکی از افراد از سنگر خارج شود این بازی تا خروج همه بازیکنان از سنگر ادامه دارد هرگاه بازیکنی در سنگر باقی نماند جای افراد عوض می شود.

 

 

 

در طول بازی باید افراد برای هم کری بخوانن و باختن یکی از افراد خود را به شانس یا سوراخ(لیکی ) در سنگر حفاظتیشان نسبت بدهند گروه روبرو هم باید از نشانگیری خود تعریف کند و با هم  کل کل کنند. 

نامگذاری بازی: نام این بازی از قسمتی از کری که در خانه ما مرسوم بود برداشته شده همیشه با نشان دادن سوراخهای دیوار حفاظتی می گفتیم ایجا لیکی داره و منظور نظرمان این بود که کمی صبر کن ما اینجا را درست کنیم مثل سوک سوک در بازی "بالا بلندی" می ماند.

پی نوشت: دنبال عکس پشتی گشتم پیدا نشد مثل اینکه پشتی اینقدر منسوخ شده که مثل دایناسورها ازش عکسی موجود نیستنیشخند