شاید در دنیا از چیزی من خوشم نیاد و سالهاست که روش اتفاق نظر دارم انتظاره. اره شوخی نمی کنم از اینکه کاری از دستم بر نیاد و منتظر بمونم که یه اتفاقی بیفته بدم میاد. من از یه گوشه نشستن و چشم به در بودن نگران میشم. به همون اندازه که از منتظر بودن بدم میاد از اینکه کسی رو منتظر خودم قرار بدم ناراحت میشم.

دیشب تا نیم شب خوابم نبرد چون می دونستم کسی منتظره. دلواپس انتظارش بودم دلواپس چشم براهیش. خدا همه مسافرها رو به مقصد برسون و هیچ کس رو چشم انتظار نگذار.