خب دیروز به سلامتی اینکه پام رو باز کردم رفتیم یه پیک نیک کنار دریا. خب پام بهتر شده می تونستم راه برم ولی اولین بار می فهمم که توی شن راه رفتن چه کار سختیه با اینکه به راحتی روی اسقالت راه میرم اما تو شن بدون کمک نمی تونستم.

راستی یه سئوال از اونهای که فیزیک خووندن به چه دلیل توی شن به سختی میشه راه رفت یا بهتر بگم برای برداشتن هر پا از زمین باید تمام فشار روی پای دیگه باشه؟

خب بنا بر عادت مالوف بعد از هر پیک نیک چند تا عکس به عنوان سوغات میزارم می تونید سوغاتی ها رو توی ادامه مطلب ببینید. راستی ساحلی که رفته بودیم ساحل چمخاله بود.


دریا ابی بود ولی من مثل حافظ ترسیدم به طرفش برم این عکسها رو یه عکاس که دریک نقطه ثابت ایستاد گرفته.

راستی در این عکس آخر من تو کادر نیستم راست میگم. چرا این حرف رو میزنم چون یه لحظه خواهر من هم فکر کردم یکی از دو تا دخترها منم.