یک سئوال چند گزینه ای امروز چه چیزی شکست؟

الف) قولم

ب) دلم

ج) سرم

د) پام


دارم ادای بدمینتون بازهای حرفه ای را در می آورم و طوری بازی می کنم که هیچ توپی را از دست ندهم. توپ می آید سمت راستم شیرجه می زنم تا یک رایت هند بزنم که با تمام وزن می اییم روی پایم و می پیچد و درد در پایم حلول می کند آخ فریادیست که از گلوی من خارج می شود. این فریاد همه را به سمت من می کشاند حالا اگر دوربینی بالای سقف بود و فیلم من را می گرفت مثل یک وزغ پهن شده بودم روی زمین و همه دورمن جمع شدند کفش و جورابم را در آوردن. من کف زمین دراز کشیدم راکت و کفش و جورابم ولو شده روی زمین و ناله کنان صحنه خنده داریست یک لحظه وسط آن ناله به این صحنه فکر کردم و به همه لبخند زدم. خیال همه راحت شد که من سالمم.

نتیجه آن حرکت محیر العقول این شد که تاندون پام اسیب دیده و حال در گچ است این هم شاهد.