گاهی سه نقطه حرف را می رساند گاه یک کتاب 400 صفحه ای نمی رساند چه می گویی. 

حال این پست را خلاصه می کنم در ... .