یادتان هست بچه که بودیم اولین انشا هر سال این بود که "تابستان خود را چگونه گذرانده اید؟"

اما هیچ وقت آخرین انشا سال این نبود که "تابستانتان را چگونه خواهید گذراند؟"

بچه ها هیچ برنامه ای برای تابستان نداشته اند فکر کنم الان هم ندارند بعد از این بی برنامگی می آمدند می پرسیدند چه کرده اید. واقعا به جز دروغ چیز دیگری می شد نوشت. یعنی فکر می کنید  می شد نوشت تمام تابستان را بازی کرده ایم.