امروز پستی گذاشتم اما حذفش کردم. چیز مهمی نبود نوشته بودم به واسطه یک سئوال دوستی قدیم را یافتم همین. پست پر از طول و تفصیل بود که برای شما مهم نیست و برای من جالب. حذفش کردم چون به کارتان نمی آمد.

پی نوشت: امروز اول تیر یک ریز باران می بارید و من عاشق قدم زدن در آنم. رفتم و خیس برگشتم حتی بلوز زیر مانتو من هم خیس بود.