به زودی در این مکان پستی درباره پرشکوه نصب خواهد شد.

پی نوشت: من دوبار در پرشین بلاگ نوشتم متاسفانه حذف شد. سعی می کنم دوباره بنویسم.