پایان نامه ام را ورق می زنم می بینم که نوشته ام تقدیم می کنم به پدر که هماره می گفت به استاد فرزند مرا هیچ میاموز به جز عشق. آن پایان نامه حاصل دسترنج یک سال و نیم من بود و کوچکترین هدیه بود که می شد تقدیم به او کرد.

روز پدر مبارک.

پی نوشت: تولد امام علی نیز مبارک.