من خودم از اینکه پست قبل اینقدر در وبلاگ ماند خسته شدم. دو روز کار داشتم دیشب اینترنت قطع شد نتوانستم بنویسم.  

اما در جواب پستم خیلی ها به من گفتید این اخلاقها خیلی بد هم نیست یا خودتان هم دارای چنین اخلاقهای هستید. حرف همه شما درست است  اما این اخلاقها وقتی وحشتناکها می شود که از حد تعادل خارج شود و شما یا دیگران را ازار دهد چهارشنبه از همه این اخلاقهایم بدم امده بود یک حس منفی نسبت به همه این اخلاقها داشتم و می خواستم از شر همه انها یک جا خلاص شوم اما بعد از گذشت چند روز می بینم هر کدام از این اخلاقها به جا باشد انقدرها بد نیست همان چیزی که شما می گفتید اخلاقهای وحشتناک بدم را رو نکرده ام شاید همان وجود حوزه خصوصی در زندگیم نمی گذارد بدترین اخلاقهایم را به شما معرفی نکنم یا شاید انقدر به خودم شناخت ندارم که آن روی دیگر خودم را بشناسم.


پی نوشت: امروز 22 خرداد است بد نیست گاهی به تقویم خوب نگاه کنیم تا تاریخ را فراموش نکنیم.