وقتی حرفی نمی شنوید

فکر نکنید کسی حرفی برای گفتن ندارد

شاید دیگران از ترس شما

شاید به  صلاح شما

فقط به خاطر شما

حرفهایشان را قورت داده اند.


پی نوشت: دوستی دارم می گفت معلم مدرسه اش به جای اینکه بگوید خفه شو می گفت حرفت را قورت بده.