در سرزمین زندگی می کنم که دستان زنی را می بندند که چرا قانون می دانی و حق می ستانی. 

در سرزمینی زندگی می کنم که از مردگان می ترسند.

در سرزمینی زندگی می کنم که روز دفن پدری دخترش کشته می شود.

در سرزمینی زندگی می کنم ...

راستی من در این سرزمین زندگی می کنم؟