نشسته ام در صندلی یکی به آخر سالن وارش آهنگهای فولکوریک ناصر وحدتی را گوش می کنم و دست می کوبم. آوازهایی که سینه به سینه در میان مردم گیلان مرسوم بوده آهنگهای رسمی نیست آهنگهای سنتی نیست آوازهای مردم این منطقه است آوازهای از دل کوه با صدای نی چوپان و زنگ بز.

امتحان میان ترم گرفتم کلی مسخره بازی در اوردن بگذریم بچه اند بزرگ نمی شوند. تقلب یکی را بد گرفتم به او رحم کردم ولی گوشش را پیچاندم و گفتم فکر نکن انتهای ترم از این خبرها هست.

دیروز تهران بودم بگذریم از دیروز که تمام شد فردا دارد می ایید.

چند آهنگ صوتی برای نمونه از آنچه شنیده ام.

1- زرنگیس

2- آها بوگو