حالم خوب نیست و فکر می کنم سرما خورده ام. تمام مدت در رختخواب خوابیده ام و هزار خورشید تابان را می خوانم. قصه ای درباره زنان افغان. تمام که شد درباره اش خواهم گفت.

همین را می خواستم بگویم هستم ولی مریض احوال.