"یک لحظه است تولد
و هر سال یک بار متولد می شویم
باشد تولد  امسالمان بهتر"
دیروز تولد عاطفه حاج کریمی بود .  به او تبریک می گویم.