در زیر دو خاطره از دفتر خاطراتم می آورم اولی از دانشگاه تربیت معلم و دومی از ارومیه تقریبا در چنین روزهایی.