نمی دانم یا من تازگی ها بی حوصله شده ام یا نه دنیا کند پیش می رود. وقتی توی سایت ها می گردم که خبر بگیرم می بینم که الحمدا... خبری نبوده خوب است که بلایی سرمان نیامده اما از اینکه هیچ اتفاق هم نمی افتد هم دلخورم. می روم ایمیلم را چک کنم می بینم پیغامی ندارم جز خبرهای وب سایتهای خبری و دوستانم خبری از ما نمی گیرند می روم وبلاگ دوستان آنها هم به روز نکرده اند پس خدا رو شکر خبری نبوده است به وبلاگ خودم سر می زنم یا کسی نظری نگذاشته یا کسانی هستند که من نمی شناسم. نمی دانم تازگی دل نازک شده ام یا برعکس اشکال از دنیا ست. بگذریم اگر دوستی هستی و این وبلاگ را می خوانی زیاد حرفم را به دل نگیر اتفاق است پیش می آید.