امروز والنتاین است روز عاشق و معشوقها. من عاشق آزادیم امیدوارم روزی آن را در آغوش بکشم. امروز والنتاین خیابانهای ایران است.