کسی که آینده را نمی داند از کسی که آینده را می داند خوشحال تر است زیرا دومی می داند که اتفاقی نمی افتد اما اولی امید وار است که اتفاق خوبی بیفتد.