دیروز دوستان شرمنده کردن از یک طرف زهرا از طرف دیگر الهام و فهیمه. از همه دوستانم ممنونم که به یادم بودن.