چند جمله از خودم:

  • کسی که به دنبال زندگی می دود به آن خواهد رسید ولی کسی که برای زندگی می دود به جای می رسد که به چیزی نرسیده است.
  • آدم باید با مشکلات بجنگد نه از آن فرار کند آنان که فرار کرده اند به جایی نرسیده اند.
  • گدایی در شهر سرد نیست چون قبل از اینکه گدایی کند می میرد.
  • آفتاب پارادوکس جالبی است که با برف بر روی زمین می تواند در یک زمان باشد هر چند که با هم دشمنند.
  • ریاضیدانها آدمهای بیکاری بودند که روابط منطقی کشف کرده اند که آنهایی که سرشان شلوغ است ازآن استفاده کنند.