دنیا پر از خطوط کج وکوله سیاه
اصلا تمام حادثه ها رو به اشتباه
تفیسر ساده من از زندگیست این
باشد بیا درست بکن طرز این نگاه