دیشب مهمان داشتیم و محمد با مادر و پدرش هم خانه ما بود محمد که عشق پذیرایی کردن گرفته بود در هنگام پذیرایی دو تا تیکه اومد خوشم اومد.

اولی:

مهمان: "آقا محمد دستت درد نکنه زحمت نکش."

محمد: " خواهش می کنم کار ما زحمت کشیدنه."

دومی:

مهمان:" آقا محمد شما خسته شدی ظرف میوه رو بده به بابات."

محمد:" آخه این بابام کارهای سخته  رو به من میده انجام بدم."


تک جمله: " همیشه از داشته هایت لذت ببر و از نداشته هایت افسوس نخور."