می خواستم روز مهندس را درست حسابی تبریک بگویم که بلاگر نگذاشت و نتواستم یک پست کامل برایش بگذارم حالا آمده ام جبران مافات کنم.
امروز روز مهندس است روز کسانی که هندسه می دانند خوب بگذریم از اینکه در این ملک تنها کسانی که هندسه می خوانند مهندس نیستندد. شکایت نمی کنم که اضافه کردن یک عنوان به نظر من که حسن نیست بلکه بار مسئولیتی است که بیشتر می شود زیرا همه توقع دارند که نماد گروهی خاص باشی و بدی تو به نام همه آنها نوشته می شود و خوبی تو را نیز به نام همه آنها. پس مگر بیکارم که گناه نکرده و کرده قومی را به گردن بگیرم. اما این عنوان مهندس به گروهی اطلاق می شود که سری در محاسبه و یدی در عمل دارند. یعنی مثل گروه ما نیستند که فقط محاسبه می کنیم و عمل را به دیگران می نهیم. خوشحالم روزی این چنین هم نام گذاشتند تا از مهندسین توی خانه مان و دوستان مهندس مان و غیره و ذالک  یادی کنیم و قدر دانی!
باز هم روز مهندس بر آنان که هندسه را به عمل می آورند مبارک!