گاه گاه
راههای اشتباه
می رود به سمت چاه
یا به سمت کور راه
یا به سمت یک جنگل سیاه

لیک با من است 
یک علامت سئوال
کدام راه از هزار راه هست اشتباه؟