و خدا رنگ را آفرید وبه هر چیزی رنگی داد. آبی را برای آبها و آسمان، سرخی را برای گل، زردی برای خورشید. سبزی را برای جنگل. و سیاهی را برای شب. و سپیدی...
می گویند سپید ترکیب تمام رنگهاست یک رنگ نیست بلکه تمام رنگها سپید را تشکیل می دهند. می دانم قدرت خدا زیاد است ولی اگر من جای خدا بودم نمی توانستم چیزی بیابم که شامل همه چیزها باشد تا رنگی سپید را به او ببخشم. اگر شما خدا بودید سپیدی را به چه می بخشیدید؟