من ازاینترنت خیلی لذت می برم دنیایی که با ورود به آن دوستان قدیمی ام را یکی یکی پیدا می کنم حالا می فهمم که عجب دنیای کوچکی داریم ما و اگر دستمان را دراز کنیم و بخواهیم، تمامی دوستانمان را می یابیم فقط مایه اش صبر است. امروز بعد از دور زمانی دوستی دیگر را یافتم و از یافتنم شادم. حالا ما با وبلاگهایمان حلقه وصلی داریم که دنیایی مجازیمان را به هم وصل می کند.