دوستی برایم در ایمیلش جملاتی از انیشتین فرستاده است و من از آن میان از یکی بیشتر خوشم آمد و حیف دیدم که آن را با دیگران تقسیم نکنم:
دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.