خیلی بد است که وقتی خبر مریضی صعب العلاج آدم می پیچد یک عده بگویند خدا را شکر شرش کم و حتی وکلای این ملت نیز با طعنه برای آدم دعا کنند که از صد نفرین بدتر است.
وقتی آدم به اینجا می رسد باید نگاه کند که چه کرده که کیسه نفرینش پر و کیسه دعایش خالی.
در انتها دعا می کنم کاری کنیم که دعا خیر بدرقه راهمان باشد.