زمان چیزیست که از کنار انسان همیشه بی تفاوت می گذرد انسانها چه بخواهد و چه نخواهد از دستش می دهند زمان چیزی نیست که آدم بتواند به عقب برگرداند و یا از گذشتن آن جلوگیری کند زمان چیزیست که آدم باید خوب مصرفش کند. غصه زمانهای گذشته را خوردن نیز زمانیست که انسان از دست می دهد. امروز از آن روزهاست که وقت کم دارم و دارم ارزش زمان را احساس می کنم. نمی توانم از گذشتن آن جلوگیری کنم نه می توانم از آن جا بمانم. تنها کاری که می شود انجام داد این است که با آن راه بیاییم.