تصمیم گرفته ام از امروز از هر استادم خاطره ای بنویسم بعدها شاید خاطرات را زیاد کنم اما می خواهم در ابتدا از هریک حداقل یک خاطره را بنویسم. سعی می کنم که خاطرات را کامل و دقیق بیان کنم اگر در بعضی موارد ناقص بیان می شد به خاطر فراموش خاطری و  گذشت زمان است که به بزرگواری خود می بخشید اگر دوستان خاطراتی را که من بیان کردم کامل تر به یاد دارند و یا خاطرات دیگری از استادان ما به خاطر دارند لطف کنند و در بخش نظرات برای من ارسال نمایند پیشاپیش از همکاریشان ممنونم.