عکسهای زیر عکسهای امروز پرشکوه است. هوا امروز گرفته بود و عکسها آن نبودند که می خواستم اما...
(عکسها در خواندن مطالب دیگر)