به خودم قول داده ام هرگاه رفتم فیسبوک گیلانیها و لغتی برای بحث گذاشتم آن را حتما در وبلاگم بیاورم دیشب هم رفتم و این لغتها و اصطلاحات را گذاشته بودم.


اونی تله میخی سرمرغونه کون: به آدم خوش شانس می گویند و ترجمه لفظ به لفظ فارس آن می شود خروسش روی میخ تخم می کند.
حج حجی: پرستو
سردی: نردبان.
زیرجوم: نعلبکی.
تسک: بشقاب تخت.
جلف: بشقاب گود.
چرخه: قرقره.
پولوک: دگمه.
زیفلین: قفل.
سیکل سیکلی: برق زدن اصطلاحا برای پارچه براق به کار می رود.
گیجگیلی: قلقلک.